[не-]


[не-]
sözlərə aşağıdakı mə'naları verən önlükdür: 1) sözə yeni, əks mə'na verir, məs:. неприятель-düşmən, неправда-yalan; 2) qeyri...; неклассовый qeyri-sinfi; 3) inkar bildirir (inkar, şəkilçilərilə ifadə olunur), məs.: неаккуратный-səliqəsiz; неиграющий-oynamayan; неоконченный-bitməmiş.

Русско-азербайджанский словарь. — Баку: Институт языковедения Академии Наук Азербайджанской Республики. . 1990.